Zasady uprawiania łowiectwa podwodnego

Podstawowym aktem prawnym jest Ustawa o Rybactwie Śródlądowym. Nakłada ona pewne obowiązki na osobę zainteresowaną uprawianiem łowiectwa podwodnego. M.in. musi ona posiadać:

  1. kartę łowiectwa podwodnego,

  2. zezwolenie od właściciela lub dzierżawcy akwenu. 

     Przepisy wykonawcze do w/w ustawy reguluje m.in. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz U z dn. 4 grudnia 2001 r.). 

 

    Amatorski połów ryb kuszą uprawia się: 

  1. wyłącznie w porze dziennej, po upływie godziny od wschodu słońca, nie później jednak niż na godzinę przed zachodem słońca; 

  2. kuszą napinaną siłą mięśni, miotającą harpun na uwięzi, który nie może mieć więcej niż 3 ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm; konstrukcja harpuna powinna umożliwiać łatwe oddzielanie ostrza od jego trzonu;

  3. w promieniu nie większym niż 50 m od ustawionego na powierzchni wody pływaka koloru żółtego o wyporności co najmniej 5 litrów; pływak ustawiany jest na czas połowu przez osobę dokonującą połowu ryb kuszą;

  4. w taki sposób, aby kusza podczas napinania i zwalniania w całości była zanurzona w wodzie; 

  5.  poza wyznaczonymi kąpieliskami. 

 

Naruszenie ww. zasad będzie stanowiło podstawę do pozbawienia licencji bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z art. 27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z późniejszymi zmianami (patrz niżej).

 

Art. 27. 1. „Kto:

1) dokonuje amatorskiego połowu ryb bez posiadania dokumentów lub zezwolenia, o których mowa w art. 7 ust. 2, uprawniających do takiego połowu,

2) dokonując amatorskiego połowu ryb narusza zakazy określone w art. 8 ust. 1 pkt 1-4 i pkt 11-13,

3) narusza przepisy art. 2, art. 3, art. 9, art. 10 ust. 2 oraz art. 11, art. 13 ust. 2, art. 16 i art. 20 ust. 1 i 2 oraz 4 i 5,

4) narusza oznakowania obrębów hodowlanych i ochronnych (art. 16 i art. 21 pkt 4) bądź nie będąc do tego uprawniony umieszcza takie oznakowania

- podlega karze grzywny.

2. W razie ukarania za wykroczenia wymienione w ust. 1, kolegium do spraw wykroczeń może orzec:

1) nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości do pięciokrotnej wartości przywłaszczonych ryb,

2) przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia,

3) zakaz amatorskiego połowu ryb na okres od 6 do 18 miesięcy.

3. W wypadku orzeczenia kary dodatkowej, o której mowa w ust. 2 pkt 3, orzeka się o cofnięciu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego.

4. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, może również dotyczyć przedmiotów nie stanowiących własności sprawcy.

5. Za czyny wymienione w ust. 1, popełnione przez osobę niepełnoletnią posiadającą kartę wędkarską, na wniosek osób uprawnionych do kontroli, organ wydający cofa wydaną kartę do czasu uzyskania pełnoletności.”

 

Kliknij aby pobrać wersję PDF.