Regulamin wędkowania

REGULAMIN WĘDKOWANIA

 

 1. Wędkowanie dozwolone jest w jeziorach udostępnionych do amatorskiego połowu ryb Gospodarstwa Rybackiego w Ińsku udostępnionych do amatorskiego połowu ryb.
 2. Wędkujący powinien posiadać kartę wędkarską, zezwolenie na wędkowanie (wniesioną opłatę na rzecz Gospodarstwa) oraz rejestr połowów wędkarskich. Podczas wędkowania dokumenty należy mieć przy sobie. Dopuszcza się formę papierową jak i elektroniczną.
 3. Przelew na rachunek bankowy nr 79 1500 1722 1217 2004 9008 0000 lub przekaz pocztowy na adres: Gospodarstwo Rybackie, ul. Przybrzeżna 8, 73-140 Ińsko są traktowane jak zezwolenie wędkarskie, ważne łącznie z kartą wędkarską. W tytule wpłaty powinny znaleźć się cechy charakterystyczne dla danego zezwolenia (rodzaj zezwolenia – opis lub symbol, nazwa jeziora, termin wędkowania), np.:
  - jeśli wybieramy wędkowanie roczne na jednym lub dwóch jeziorach to należy podać nazwy jezior (np. „zezwolenie roczne z brzegu i łodzi jez. Ińsko” lub „wędkowanie z łodzi I-2 Ińsko, Linówko”),
  - jeśli wybieramy 3-dniowe wędkowanie na jednym jeziorze to należy podać dokładne daty wędkowania oraz nazwę jeziora (np. „wędkowanie jez. Woświn, 2-4.08.2021 r.”),
  - jeśli wybieramy zezwolenie roczne z łodzi oraz majowe z łodzi należy to zaznaczyć w tytule (np. „zezwolenie jez. Linówko roczne + maj ” lub „zezwolenie Linówko I-3, IV-2”),
  - jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule podać dodatkowo imię i nazwisko wędkującego,
  - jednym przelewem można zrobić opłatę dla kilku wędkarzy, o ile będą wędkować blisko siebie - wówczas należy dodatkowo podać w tytule ich imiona i nazwiska.
 4. Z opłat za wędkowanie zwolniona jest młodzież do lat 14, która może wędkować wyłącznie pod opieką dorosłych oraz w ramach łowiska i limitu dziennego opiekuna, który wniósł opłatę za wędkowanie.
 5. Posiadacz zezwolenia jest zobowiązany do okazania dokumentów, sprzętu wędkarskiego i ryb na żądanie kontrolujących, tj. państwowych i społecznych strażników rybackich, Policji oraz pracowników Gospodarstwa Rybackiego w Ińsku.
 6. Wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej, tj. od wschodu do zachodu słońca, zgodnie z kalendarzem. Wędkowanie w porze nocnej dopuszczone jest wyłącznie z brzegu w okresie od 1 czerwca do 30 września.
  Wędkowanie z brzegu dozwolone jest przez cały rok.
  Wędkowanie z łodzi i połów na spinning w jeziorach: Dłusko, Ińsko, Krzemień, Okrzeja, Szadzko, dozwolone są w okresie od 1 czerwca do 15 listopada. W maju tylko za dodatkową opłatą na maj.
  Wędkowanie z łodzi i połów na spinning w pozostałych jeziorach Gospodarstwa udostępnionych do wędkowania dozwolone są w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia. W maju tylko za dodatkową opłatą na maj.
 7. Wędkowanie z łodzi lub brzegu dozwolone jest wyłącznie dwiema wędkami zwykłymi lub metodą spinningową na zasadach określonych w punkcie 6 Regulaminu. Zimą spod lodu wolno łowić tylko jedną wędką.
 8. Wędkowanie z brzegu dozwolone jest w miejscach nie zarośniętych trzcinami.
 9. Podczas połowów z łodzi obowiązuje zakaz wpływania w trzcinowiska. Cumowanie łodzi może odbywać się wyłącznie przy istniejących pomostach oraz przy niezarośniętych brzegach jezior udostępnionych do wędkowania.
 10. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
  - wzdręga – do 15 cm
  - karp, lin – do 30 cm
  - szczupak, węgorz, sandacz – do 50 cm
  - sum – do 70 cm
  - pstrąg potokowy – do 35 cm
  - lipień – do 35 cm
  Wymiar wyznacza się mierząc ciało ryby od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
 11. Obowiązują następujące okresy ochronne ryb:
  - sandacz – od 1 stycznia do 31 maja
  - szczupak – od 1 stycznia do 30 kwietnia
  - węgorz – od 1 grudnia do 31 marca
  - sum – od 1 stycznia do 31 maja
  - pstrąg potokowy – od 1 września do 31 grudnia
  - lipień – od 1 marca do 31 maja
 12. Obowiązują następujące limity ilościowe dozwolone do złowienia w ciągu doby:
  - karp – 2 szt,
  - lin – 2 szt,
  - sandacz – 2 szt,
  - szczupak – 2 szt,
  - sum – 1 szt,
  - węgorz – 2 szt,
  - pstrąg potokowy – 1 szt,
  - lipień – 1 szt.
  Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb wymienionych gatunków nie może
  przekroczyć 4 szt i 5 kg w ciągu doby.
 13. Na rzekach będących w obwodach rybackich użytkowanych przez Gospodarstwo
  Rybackie w Ińsku, tj. rzece Krępie, Uklei, Inie i Brzeźnickiej Węgorzy obowiązuje
  wędkowanie tylko metodą spinningową i muchową.
  a) odcinki tzw. „wód górskich” ww. rzek to:
  – wody rzeki Krępa i rzeki Dołżnica na całej ich długości, wraz z wodami ich dopływów,
  – wody rzeki Brzeźnicka Węgorza na odcinku od połączenia z ciekiem Dopływ z Jeziora
  Dubie do Jeziora Brzeźniak,
  – wody rzeki Ina na odcinku od źródeł do bifurkacji rzeki Pęzinka z rzeką Ina,
  – wody rzeki Ukleja na odcinku od jazu w miejscowości Rogowo do ujścia do niej rzeki
  Dobrzenica, wraz z wodami jej dopływów, nie stanowiących oddzielnych obwodów.
 14. Ustalenia inne:
  - w przypadku zauważenia skutków zanieczyszczenia wody (jak np. śnięte ryby, zmiana
  koloru wody) wędkarz powinien bezzwłocznie zawiadomić pracowników Gospodarstwa;
  - przed rozpoczęciem wędkowania i po jego zakończeniu wędkarz powinien oczyścić
  stanowisko, a także nie niszczyć drzew, krzewów i umocnień brzegowych oraz nie
  zaśmiecać łowiska;
  - wędkarz powinien zachowywać się na łowisku zgodnie z zasadami etyki wędkarskiej,
  być uprzejmym i życzliwym w stosunku do innych kolegów, a także opiekować się
  wędkarzami młodocianymi.

Naruszenie postanowień Regulaminu będzie stanowiło podstawę do pozbawienia
licencji bez odszkodowania przy równoległym zastosowaniu sankcji wynikających z
art. 27.1 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18 kwietnia 1985 r. wraz z
późniejszymi zmianami (patrz niżej).

„Art. 27a. 1. Kto:
1) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając przy sobie upoważnienia, o którym mowa
w art. 5,
2) dokonując amatorskiego połowu ryb:
a) nie posiada przy sobie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego lub używa tej karty mimo sądowego
orzeczenia o odebraniu karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego,
b) nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 7 ust. 2, bądź nie stosuje się do warunków zezwolenia lub nie
prowadzi rejestru amatorskiego połowu ryb, jeżeli zezwolenie zobowiązuje do jego prowadzenia,
3) dokonuje połowu ryb z naruszeniem art. 7 ust. 1a,
4) narusza przepis art. 16 lub przepisy wydane na podstawie art. 21 pkt 4, nie oznakowując obrębu hodowlanego albo
ochronnego lub niewłaściwie je oznakowując, lub nie będąc do tego uprawnionym, umieszcza takie oznakowanie lub
niszczy oznakowanie obrębu hodowlanego albo ochronnego,
5) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 13 ust. 2 wstępuje do obrębu hodowlanego bez uzgodnienia terminu,
miejsca lub sposobu wejścia do obrębu hodowlanego z uprawnionym do rybactwa w tym obrębie albo wstępuje do
obrębu hodowlanego niezgodnie z tymi uzgodnieniami,
6) dokonuje połowu ryb, wykorzystując do tego sprzęt pływający niezarejestrowany lub nieoznakowany albo
oznakowany niezgodnie z przepisami art. 20 ust. 2 lub art. 21 pkt 4,
7) dokonuje amatorskiego połowu ryb z naruszeniem art. 20 ust. 6
— podlega karze grzywny albo karze nagany.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu
czynu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3–7.
3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej
wiadomości, na koszt ukaranego.
4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:
1) na rzecz pokrzywdzonego:
a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub
b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych
ryb;
2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia
wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do
rybactwa;
3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego
na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem
pozytywnym.
5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do
wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.
6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących
własności sprawcy.
7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w
sprawach o wykroczenia.

Art. 27b. 1. Kto:
1) dokonując połowu ryb, narusza zakaz określony w art. 8 ust. 1 pkt 1–5 lub 11—13,
2) dokonując amatorskiego połowu ryb:
a) używa podrywki wędkarskiej niezgodnie z art. 7 ust. 1,
b) narusza zakaz określony w art. 10 ust. 1 pkt 2,
c) narusza zakaz określony w art. 17 ust. 7,
3) narusza określone w art. 2 ust. 1 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 2 warunki chowu, hodowli lub
połowu organizmów żyjących w wodzie innych niż ryby,
4) dokonuje zarybień niezgodnie z art. 4b ust. 1,
5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2,
6) dokonuje połowu ryb na rzecz uprawnionego do rybactwa, nie posiadając dokumentu stwierdzającego upoważnienie,
o którym mowa w art. 5,
7) narusza przepis art. 20 ust. 1, 4 lub 5
— podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny nie niższej niż 200 zł.
2. Karę, o której mowa w ust. 1, wymierza się odpowiednio za usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu
czynu, o którym mowa w ust. 1.
3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej
wiadomości, na koszt ukaranego.
4. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:
1) na rzecz pokrzywdzonego:
a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub
b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych
ryb;
2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia
wykroczenia, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z wykroczenia, na rzecz uprawnionego do
rybactwa;
3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego
na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę ukaraną ponownego egzaminu z wynikiem
pozytywnym.
5. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do
wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.
6. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących
własności sprawcy.
7. Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1, następuje w trybie przewidzianym przepisami Kodeksu postępowania w
sprawach o wykroczenia.

Art. 27c. 1. Kto:
1) poławia raka szlachetnego lub błotnego, nie będąc do tego uprawnionym,
2) nie będąc uprawnionym do rybactwa albo osobą poławiającą na jego rzecz, poławia ryby rybackimi narzędziami lub
urządzeniami połowowymi,
3) narusza zakaz określony w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 1,
4) narusza zakaz określony w art. 3i, art. 8 ust. 1 pkt 6–10 i ust. 2, art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 11, art. 14 ust. 2 lub art. 19
ust. 1,
5) nie stosuje się do nakazu, o którym mowa w art. 10 ust. 2,
6) dokonuje połowu ryb niezgodnie z otrzymanym zezwoleniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 2,
7) przegradza łożysko wody płynącej sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi bez zezwolenia, o którym mowa w
art. 17a ust. 1 lub 2, albo przegradza to łożysko niezgodnie z tym zezwoleniem
— podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd orzeka o podaniu orzeczenia o skazaniu do publicznej
wiadomości, na koszt skazanego.
3. W razie skazania za przestępstwa określone w ust. 1, sąd dodatkowo orzeka, odpowiednio:
1) na rzecz pokrzywdzonego:
a) obowiązek naprawienia szkody, na wniosek tego pokrzywdzonego, lub
b) uprawnionego do rybactwa nawiązkę w wysokości od pięciokrotnej do dwudziestokrotnej wartości przywłaszczonych
ryb;
2) przepadek rybackich narzędzi połowowych i innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia
przestępstwa, a także przedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa;
3) trwałe odebranie karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego bądź jej przekazanie do depozytu sądowego
na okres nie krótszy niż 12 miesięcy, do czasu złożenia przez osobę skazaną ponownego egzaminu z wynikiem
pozytywnym;
4) zakaz składania oferty do konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego na okres od roku do 3 lat.
4. O orzeczeniu środka karnego, o którym mowa w ust. 3 pkt 3, sąd powiadamia właściwy organ, upoważniony do
wydawania karty wędkarskiej albo karty łowiectwa podwodnego.
5. Orzeczenie o przepadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, może dotyczyć również przedmiotów niestanowiących
własności sprawcy.”